شهرک صنعتی تبریز 5 - سرمایه گذاری خارجی

بخش های شهرک

اساسنامه
مأموریت
هیئت مدیره
تصاویر

.

.

مدیر عامل :   خداویردی تاری

رئیس هیات مدیره : امیر نراقی

نایب رئیس هیات مدیره : محمدحسین رشید حسین زاده

عضو هیات مدیره : علامرضا حکیمی

عضو هیات مدیره : کاوه خداپرست

عضو هیات مدیره : محمد حمیدیه