نمایشگاه

نمایشگاه شیرینی سنتی قزوین


1399-9-1 -- 1400-3-12
خوشه شیرینی سنتی قزوین
09304797546
expo@samtyar.com
اولین نمایشگاه مجازی خوشه شیرینی سنتی قزوین با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین از تاریخ 1 تا 30 آذر با هدف معرفی توانمندی های این خوشه صنعتی در سامانه نمایشگاه مجازی صمت یار برگزار می شود.

لیست شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه شیرینی سنتی قزوین

نیک عهد
نیک عهد
 • 09122816806
 • دسته بندی شرکت: غذایی
باقلوا فرجی
باقلوا فرجی
 • 09125811098
 • دسته بندی شرکت: غذایی
بی بی گل
بی بی گل
 • 09123815720
 • دسته بندی شرکت: غذایی
پرستو
پرستو
 • 09123819131
 • دسته بندی شرکت: پوشاک
تی تی
تی تی
 • 09122816395
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی سنتی توحید
شیرینی سنتی توحید
 • 02833343449
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی رضا
شیرینی رضا
 • 09122814160
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیردست
شیردست
 • 09121828814
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی شیروانی
شیرینی شیروانی
 • 09121811406
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی فرح
شیرینی فرح
 • 09121817375
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی کرمانی
شیرینی کرمانی
 • 09143636348
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی کشوین
شیرینی کشوین
 • 09128809070
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی و باقلوا خانگى سنتى زرّين تاج
شیرینی و باقلوا خانگى سنتى زرّين تاج
 • ۰۹۱۲۴۸۱۶۳۳۴
 • دسته بندی شرکت: غذایی
َشیرینی کولجی
َشیرینی کولجی
 • 09123818211
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی گل تراش
شیرینی گل تراش
 • 09126203270
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی خوان هفت رنگ
شیرینی خوان هفت رنگ
 • 09127801808
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی من و مامان
شیرینی من و مامان
 • 09126811945
 • دسته بندی شرکت: غذایی
نونا برک
نونا برک
 • 02832247308
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی هومل
شیرینی هومل
 • 09101596788
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی ارکیده
شیرینی ارکیده
 • 09127855970
 • دسته بندی شرکت: غذایی

حامیان نمایشگاه های صمت یار