نمایشگاه

نمایشگاه شیرینی سنتی قزوین


1399-9-1 -- 1400-3-12
خوشه شیرینی سنتی قزوین
09304797546
expo@samtyar.com
اولین نمایشگاه مجازی خوشه شیرینی سنتی قزوین با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین از تاریخ 1 تا 30 آذر با هدف معرفی توانمندی های این خوشه صنعتی در سامانه نمایشگاه مجازی صمت یار برگزار می شود.

لیست شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه شیرینی سنتی قزوین

شیرینی بی بی خاتون
شیرینی بی بی خاتون
 • 09126815767
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی پاپیون
شیرینی پاپیون
 • 02833363250
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی حمید
شیرینی حمید
 • 09124814713
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی خانگی راژیانو
شیرینی خانگی راژیانو
 • 09237878958
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی خاتون
شیرینی خاتون
 • 09121814213
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرین شهد فرزام
شیرین شهد فرزام
 • 09123827133
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شیرینی عمو نوروز
شیرینی عمو نوروز
 • 09127844454
 • دسته بندی شرکت: غذایی
کدبانو قزوین
کدبانو قزوین
 • دسته بندی شرکت: غذایی
ماه بانو
ماه بانو
 • 09122812318
 • دسته بندی شرکت: غذایی
مهدی شیردست
مهدی شیردست
 • 09122812422
 • دسته بندی شرکت: غذایی

حامیان نمایشگاه های صمت یار