شهرک صنعتی خرمدشت
شهرک صنعتی خرمدشت
جزئیات
آدرس وبسایت :
شماره تماس :
عرض جغرافیایی : 35.743456 درجه
طول جغرافیایی : 51.775369 درجه
آدرس :

بخش های شهرک
شرکت ها
اخبار
بخش های شهرک

در دست تکمیل

در دست تکمیل

در دست تکمیل